Параша какая-то,но про наш технарь

 
 

Параша какая-то,но про наш технарь
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

16.12.2003 N 978


Про затвердження нової редакції Статуту
Київського транспортно-економічного технікуму


З метою приведення Статуту технікуму у відповідність до
чинного законодавства (Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Статут Київського транспортно-економічного
технікуму у новій редакції (додається).

2. Керівнику Київського транспортно-економічного технікуму
Шульзі Н.Д.:

2.1. Погодити цей Статут з Міністерством освіти і науки
України та зареєструвати його в державних органах реєстрації
відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

2.2. У тижневий термін після державної реєстрації Статуту
надати його завірені копії до Міністерства транспорту України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра транспорту у зв'язках з Верховною Радою
України Абдуллаєва Є.Ф.

Міністр Г.М.Кірпа


Додаток


СТАТУТ
Київського транспортно-економічного технікуму
(нова редакція)


Технікум заснований на державній формі власності,
підпорядкований Міністерству транспорту України.

1. Загальна частина

Даний Статут технікуму розроблений відповідно до
законодавства України і є документом, який регламентує діяльність
Київського транспортно-економічного технікуму (надалі - Технікум).
Скорочена назва КТЕТ.
Навчальний заклад був створений згідно з постановою Ради
Народних Комісарів СРСР від 09.07.44 р. N 845 (про відновлення
автогосподарств і промислових підприємств Народного комісаріату
автомобільного транспорту Української РСР) і підпорядкований
Міністерству транспорту як Київський автомобільний технікум. За
час свого існування в зв'язку з різними змінами форм навчання і
спеціальностями Технікум змінював свою назву:
20.04.46 р. - Київський автотранспортний технікум;
1955 р. - Київський автодорожній технікум;
1957 р. - Республіканський заочний автотранспортний технікум
(РЗАТ);
1993 р. - Київський автотранспортний технікум.
Наказом Міністра транспорту України N 145 від 05.04.2001 р.
Технікум було перейменовано в Київський транспортно-економічний
технікум.
Технікум - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації,
в якому здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня "молодший спеціаліст", який має відповідний рівень кадрового
та матеріально-технічного забезпечення. Технікум заснований на
державній формі власності, підпорядкований Міністерству транспорту
України. Технікум фінансується за рахунок державного бюджету, є
неприбутковою організацією, комерційною діяльністю не займається.

1.2 Юридична адреса Технікуму: 03040, м. Київ,
вул. Васильківська, 20, Київський транспортно-економічний
технікум, тел.: 257-23-38, 257-02-01. Факс 257-23-95.
Ідентифікаційний код - 03121313.

1.3 Основними напрямами діяльності Технікуму є:
підготовка за державним замовленням і договірними
зобов'язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший
спеціаліст" для забезпечення потреб Міністерства транспорту
України, транспортних організацій міста;
перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
здійснення освітньої діяльності за освітнім рівнем повної
загальної середньої освіти (при наявності відповідної ліцензії);
культурно-освітня, методична, видавнича,
фінансово-господарська, виробнича робота;
організація і проведення у тісному зв'язку з навчальним
процесом раціоналізаторської та дослідницької роботи;
надання платних освітніх та інших послуг;
здійснення зовнішніх зв'язків.

1.4 Головними завданнями Технікуму є:
здійснення освітньої діяльності з ліцензованих
спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" і відповідає
стандартам вищої освіти;
здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної,
спортивної та оздоровчої діяльності;
забезпечення виконання державного замовлення та угод на
підготовку фахівців з вищою освітою;
вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і
сприяння працевлаштуванню випускників;
забезпечення культурного і духовного розвитку особистості,
виховання осіб, які навчаються в Технікумі, в дусі українського
патріотизму і поваги до Конституції України ( 254к/96-ВР );
забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості
і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та
студентами;
перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів,
просвітницька діяльність;
створення відповідних умов для практичного навчання
студентів;
забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно
до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;
підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

1.5 Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії
Технікум віднесено до вищих навчальних закладів першого рівня
акредитації.
1.5.1 Рішенням про ліцензування, ліцензія N 521869 від
25.06.2003 р., Технікуму надане право готувати фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за напрямами
та спеціальностями:

------------------------------------------------------------------
| 0501 Економіка та | 5.050104 "Фінанси" |
| підприємництво: | 5.05011 "Бухгалтерський облік" |
|---------------------+------------------------------------------|
| | |
|---------------------+------------------------------------------|
| 1004 Транспортні | 5.100401 "Організація і регулювання |
| технології: | дорожнього руху" |
|---------------------+------------------------------------------|
| | 5.100404 "Організація перевезень |
| | і управління на автотранспорті"|
|---------------------+------------------------------------------|
| | |
|---------------------+------------------------------------------|
| 0902 Інженерна | 5.090240 "Обслуговування та ремонт |
| механіка: | автомобілів і двигунів" |
------------------------------------------------------------------

1.5.2 За результатами акредитації Технікум має право видавати
документ про вищу освіту державного зразка зі спеціальностей,
вказаних у сертифікаті про акредитацію (сертифікат N 119219 від
10.06.2003 р.).

1.6 Технікум є юридичною особою, має відокремлене майно,
самостійний баланс, реєстраційний рахунок в національній валюті в
відділенні Державного казначейства Голосіївського району м. Києва,
печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм
найменуванням, власну символіку та атрибутику. Технікум має право
у порядку, встановленому законодавством та Міністерством
транспорту України, укладати угоди, набувати майнові та особисті
немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у
суді.

1.7 Технікум здійснює свою діяльність відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), інших
нормативно-правових актів з освітньої діяльності та цього Статуту.

1.8 Структурні підрозділи Технікуму створюються відповідно до
законодавства та головних завдань діяльності і функціонують згідно
з окремими положеннями, що розробляються Технікумом.
Структурними підрозділами Технікуму є:
відділення, циклові комісії, підготовчі курси, підрозділи, що
забезпечують навчально-виховний процес, адміністративні та
господарські підрозділи, що вирішують соціально-побутові проблеми.
1.8.1 Відділення - це структурні підрозділи Технікуму, що
об'єднують навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей,
методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Відділення
створюються рішенням директора Технікуму, якщо на ньому навчаються
не менше ніж 150 студентів.
У Технікумі створені денні відділення:
Бухгалтерський облік. Фінанси;
Організація перевезень і управління на автотранспорті;
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.
Відділення заочної форми навчання, в якому об'єднані групи
всіх наявних у Технікумі спеціальностей.
1.8.2 Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який
призначається на посаду директором з числа педагогічних
працівників, які мають повну вищу освіту і досвід
навчально-методичної роботи.
Завідуючий відділенням забезпечує організацію
навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і
програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних
предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів і відповідає
за якість підготовки фахівців на відділенні.
1.8.3 Циклова комісія - структурний навчально-методичний
підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з
однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклова
комісія створюється рішенням директора Технікуму за умови, що до
її складу входять не менше трьох педагогічних працівників.
Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та
персональний склад затверджуються наказом директора Технікуму на
кожен навчальний рік.
1.8.4 До складу підрозділів, що забезпечують
навчально-виховний процес, належать:
навчальні кабінети, лабораторії, перелік яких встановлюється
навчальними планами;
навчально-виробничі майстерні, полігони,
навчально-обчислювальний центр, бібліотека;
актова зала, фізкультурно-оздоровчий комплекс, тир;
методичний кабінет.
1.8.5 Задоволення соціально-побутових проблем забезпечують:
адміністративно-господарська частина;
гуртожитки;
їдальня, буфет.
1.8.6 Технікум може мати у своєму складі підготовчі
відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні кабінети,
комп'ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі
майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури,
видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового
призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена
законодавством. Структурні підрозділи функціонують згідно із
законодавством та відповідно до окремих положень, які затверджені
директором.
Технікум з його структурними підрозділами функціонує як
єдиний навчально-виховний комплекс. Навчальні і обслуговуючі
підрозділи підпорядковані безпосередньо директору Технікуму, який
відповідно до цього Статуту призначає керівників підрозділів,
визначає напрями їх основної діяльності, порядок
фінансово-господарської діяльності, структури управління та умови
використання матеріально-технічної бази, що належить Технікуму.

1.9 Наймання на роботу та звільнення з роботи заступників
директора, керівників структурних підрозділів здійснюється за
наказом директора Технікуму на умовах, передбачених законодавством
України.

2. Повноваження органу управління Технікумом

2.1 Центральним органом виконавчої влади щодо управління
діяльністю та майном Технікуму є Міністерство транспорту України.

2.2 Міністерство транспорту України:
сприяє в організації ліцензування та акредитації Технікуму;
здійснює контроль за дотриманням Технікумом вимог щодо якості
вищої освіти;
формує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою
освітою;
сприяє працевлаштуванню випускників Технікуму;
спільно з Міністерством освіти і науки України організовує
вибори, затверджує та звільняє з посади директора Технікуму
відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 );
укладає контракт з директором Технікуму;
затверджує за погодженням з Міністерством освіти і науки
України Статут Технікуму;
приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Технікуму;
здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю
Технікуму;
організовує атестацію педагогічних працівників щодо
присвоєння їм кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої
категорії" та педагогічних звань;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

3. Обсяг цивільної правоздатності

3.1 Цивільна правоздатність Технікуму виникає з моменту
реєстрації цього Статуту і складається з його прав та обов'язків.

3.2 Технікум має право:
визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та
освітньо-професійних програм, встановлених для першого рівня
акредитації;
визначати форми та засоби проведення навчально-виховного
процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
готувати фахівців за державним замовленням і замовленням
Міністерства транспорту, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади,
громадських організацій та за договорами з громадянами;
створювати в установленому порядку структурні підрозділи;
отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди,
обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів у
порядку, визначеному законодавством;
укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами,
установами та організаціями в Україні та за її межами для
виконання статутних завдань відповідно до законодавства;
розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих,
лікувально-профілактичних і культурних закладів;
здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та
капітальний ремонт основних фондів;
користуватися пільгами, встановленими законодавством для
вищих закладів освіти;
користуватися банківськими кредитами і позичками згідно із
законодавством;
визначати облікову політику Технікуму;
обирати форму бухгалтерського обліку як певну систему
регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення
інформації з додержанням єдиних засад;
брати участь у діяльності міжнародних організацій;
отримувати за результатами акредитації додаткові права та
пільги, передбачені для закладів освіти першого рівня акредитації;
здійснювати виробничо-господарську діяльність;
надавати платні послуги фізичним та юридичним особам згідно з
затвердженим переліком платних послуг, які можуть надаватись
державними навчальними закладами.
3.2.1 Технікум має право здійснювати:
навчання іноземних і вітчизняних студентів понад державне
замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому (на умовах
контракту з фізичними і юридичними особами);
здобуття другої спеціальності молодшого спеціаліста, згідно з
законодавством;
навчання абітурієнтів на підготовчих курсах;
поновлення на навчання студентів, які перебувають в
академічній відпустці та переводяться або поновлюються з
об'єктивних причин;
організацію роботи гуртків (факультативів) іноземних мов,
комп'ютерної підготовки, основ психології, стенографії та
машинопису, оздоблення приміщень тощо;
організацію мовних курсів, семінарів, олімпіад, виставок,
спортивних змагань, баз відпочину, подорожей;
групові та індивідуальні заняття фізичною культурою і спортом
на стадіонах, у спортзалах, плавальних басейнах, тенісних кортах
тощо понад норми, встановлені навчальними планами;
організацію груп здоров'я;
організацію тематичних екскурсій;
здавання в оренду будівель, споруд, обладнання, не пов'язаних
з навчально-виховною, навчально-виробничою діяльністю;
зовнішньоекономічну діяльність за згодою Міністерства
транспорту України згідно з чинним законодавством України.

3.3 Технікум зобов'язаний:
забезпечити на належному рівні навчальний процес, виконання
наукових досліджень, надання інформаційних послуг, виконання умов
державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою
освітою, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;
у своїй діяльності дотримуватися вимог стандартів вищої
освіти щодо підготовки та перепідготовки фахівців відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня та підвищення кваліфікації кадрів;
своєчасно сплачувати податки та інші платежі згідно із
законодавством України;
здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт
основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію
придбаного обладнання;
дотримуватись договірних зобов'язань з іншими суб'єктами
освітньої, виробничої, наукової, комерційної діяльності та
фізичними особами, в тому числі за міжнародними угодами;
створювати належні умови для якісної організації
навчально-виховного процесу студентів, слухачів та
високопродуктивної праці працівників, забезпечувати дотримання
законодавства про працю та норм охорони праці, безпеки праці,
соціального страхування, протипожежної безпеки;
організувати та забезпечувати своєчасне підвищення
кваліфікації та стажування педагогічних працівників;
забезпечувати економне і раціональне використання фінансових
та матеріальних ресурсів;
здійснювати матеріально-технічне забезпечення
навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;
виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього
середовища, раціонального використання і відтворення природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
звітувати перед Міністерством транспорту України про основні
напрями та результати діяльності Технікуму;
здійснювати бухгалтерський оперативний облік та вести
статистичну звітність відповідно до законодавства України.
Обов'язки Технікуму реалізуються через обов'язки директора,
педагогічних працівників, інших працівників Технікуму, студентів,
слухачів.

3.4 Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу
визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з
питань вищої освіти.
Учасниками навчально-виховного процесу у Технікумі є:
педагогічні працівники;
особи, які навчаються у Технікумі;
працівники Технікуму.
3.4.1 Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем
роботи у Технікумі професійно займаються педагогічною діяльністю.
Посади педагогічних працівників можуть займати особи, як
правило, з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну
педагогічну підготовку.
Основні посади педагогічних працівників Технікуму:
викладач, старший викладач, голова циклової комісії,
завідуючий відділенням, заступник директора, директор.
Посади педагогічних працівників встановлюються постановою
Кабінету Міністрів України.
3.4.2 Педагогічні працівники, призначаються на посаду
директором Технікуму на умовах, передбачених законодавством
України, Положенням про порядок наймання і звільнення педагогічних
та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у
державній власності ( z0104-93 ).
3.4.3 Педагогічні працівники Технікуму кожні п'ять років
проходять атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти
і науки України.
За результатами атестації визначається відповідність
працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється
категорія, педагогічне звання.
Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою
для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення
педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому
законодавством.
3.4.4 Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань
педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються
Кабінетом Міністрів України.
3.4.5 Права та обов'язки педагогічних працівників Технікуму
визначаються відповідно до законів України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).
Педагогічні працівники мають право на:
захист професійної честі, гідності;
вільний вибір форм, методів, засобів навчання в межах
затверджених навчальних планів;
проведення наукової роботи;
індивідуальну педагогічну діяльність;
участь у громадському самоврядуванні;
користування подовженою оплачуваною відпусткою;
одержання державних стипендій;
забезпечення житлом;
підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір
змісту, програм, форм навчання, навчальних закладів, установ і
організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та
перепідготовку;
отримання пільгових кредитів для кооперативного житлового
будівництва.
Педагогічні працівники мають і інші права, передбачені
законодавством та Статутом.
3.4.6 Педагогічні працівники зобов'язані:
постійно підвищувати професійну майстерність, загальну
культуру;
забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень
викладання навчальних дисциплін у повному обсязі навчальних
програм;
забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних
програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу
освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;
виховувати у студентів повагу до батьків, жінок, старших за
віком, народних традицій та звичаїв, національних, духовних,
історичних, культурних цінностей України, її державного і
соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та
природного середовища;
готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння,
миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними
групами;
додержуватись норм етики, моралі, поважати гідність
студентів, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі
українського патріотизму і поваги до Конституції України
( 254к/96-ВР );
захищати студентів від будь-яких форм фізичного або
психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю,
наркотиків, тютюнових виробів;
додержуватись законодавства, цього Статуту та Правил
внутрішнього трудового розпорядку Технікуму.
3.4.7 Залучення педагогічних працівників до роботи, не
обумовленої трудовим договором, може здійснюватись лише за їх
згодою або у випадках, передбачених законодавством.
3.4.8 Керівництво Технікуму забезпечує педагогічним
працівникам:
належні умови праці, побуту, відпочинку;
правовий, соціальний, професійний захист;
встановлення посадових окладів, доплат та надбавок відповідно
до законодавства;
соціальний захист учасників навчально-виховного процесу
відповідно до законодавства.
3.4.9 За досягнення високих результатів у праці педагогічні
працівники та працівники Технікуму у встановленому порядку можуть
бути заохочені:
представленням до державних нагород;
присвоєнням почесних звань;
відзначенням преміями, державними преміями, грамотами;
іншими видами морального та матеріального заохочення.
3.4.10 Педагогічні працівники Технікуму підвищують
кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і
освітньо-наукових установах та підприємствах як в Україні, так і
за її межами.
Технікум забезпечує підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних працівників не рідше одного разу на п'ять років із
збереженням середньомісячної заробітної плати.
3.4.11 Робочий час педагогічного працівника визначається
Кодексом законів України про працю ( 322-08 ).
Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників
не може перевищувати 720 годин на навчальних рік.
Додаткові години навчального навантаження при їх наявності
педагогічним працівникам встановлюються за їх згодою та за
погодженням з профспілковим комітетом Технікуму з відповідною
оплатою згідно із законодавством.
Графік робочого часу викладача визначається розкладом
аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом (графіком)
методичних, виховних та контрольних заходів та іншими видами
робіт, передбачених індивідуальним робочим планом викладача.
Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого графіка робочого
часу.
3.4.12 Права та обов'язки заступників директора, керівників
структурних підрозділів визначаються директором Технікуму
відповідно до функцій, які вони виконують.

3.5 Особами, які навчаються в Технікумі, є студенти, слухачі.
Права та обов'язки студентів Технікуму визначаються директором
Технікуму відповідно до функцій, які вони виконують.
Права та обов'язки інших учасників навчально-виховного
процесу та працівників безпосередньо визначаються правилами
внутрішнього розпорядку, посадовим інструкціями та положеннями
структурних підрозділів.
3.5.1 Прийом на навчання до Технікуму проводиться відповідно
до Правил прийому, які щорічно розробляються та затверджуються
директором Технікуму на основі Умов прийому до вищих навчальних
закладів України ( z0325-03 ), затверджених Міністерством освіти і
науки України.
Прийом осіб до Технікуму здійснюється на конкурсній основі
відповідно до їх здібностей. Умови конкурсу мають забезпечувати
дотримання прав громадян у галузі освіти.
Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до
Технікуму зараховуються особи у випадках і в порядку, передбачених
законодавчими актами.
3.5.2 Студенти Технікуму мають право на:
вибір форми навчання;
безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і побуту;
додаткову оплачувану відпустку за основним місцем роботи у
зв'язку з навчанням, скорочений робочий час та інші пільги,
передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з
навчанням;
користування навчальною, науковою, виробничою, культурною,
спортивною, побутовою, оздоровчою базою Технікуму;
участь у пошукових та творчих роботах, конференціях,
симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для
публікацій;
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
навчально-виховного процесу, призначення стипендій, організації
дозвілля, побуту, оздоровлення;
участь у виборах і бути обраним до вищого колегіального
органу самоврядування Технікуму;
надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
участь у об'єднаннях громадян;
вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах,
передбачених державним стандартом вищої освіти та робочим
навчальним планом;
участь у формуванні індивідуального навчального плану;
отримання матеріальної допомоги згідно із законодавством;
захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та
психологічного насильства;
безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами,
послугами навчальних, медичних та інших підрозділів Технікуму;
канікулярну відпустку, тривалість якої не менше восьми
календарних тижнів;
академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого
навчального закладу у встановленому порядку;
отримання стипендій, призначених юридичними і фізичними
особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій
відповідно до законодавства;
пільговий проїзд у транспорті, а також забезпечення
гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
(для студентів, які навчаються за денною (очною) формою навчання);
отримання інших пільг, передбачених законодавством.
3.5.3 Студенти Технікуму зобов'язані:
дотримуватись законодавства, цього Статуту та Правил
внутрішнього розпорядку;
виконувати вимоги навчального плану, графіку навчального
процесу;
систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними
навичками, професійною майстерністю;
оволодівати загальнолюдськими духовними цінностями,
українською мовою і знаннями культури, історії та традицій
українського народу;
відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним
планом;
вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з
поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання)
заліків та екзаменів, виконання контрольних робіт.
Випускники Технікуму, які здобули освіту за кошти державного
бюджету, зобов'язані відпрацювати за направленням у порядку, що
визначає Кабінет Міністрів України.
Випускники Технікуму, які навчались за кошти фізичних та
юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між
ними угод.
3.5.4 За невиконання обов'язків і порушення Правил
внутрішнього розпорядку директор Технікуму може накласти
дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з
Технікуму.
Студент може бути відрахований з Технікуму за:
власним бажанням;
незадовільне складання екзаменів і заліків протягом сесії;
невиконання навчального плану;
порушення умов контракту;
появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці,
гуртожитку у нетверезому стані, стані наркотичного або
токсикологічного сп'яніння;
вироком суду, що вступив у законну силу, чи постановою
органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного
стягнення або застосування заходів громадського впливу;
одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил
внутрішнього розпорядку Технікуму (за погодженням з профспілковою
організацією, а у разі необхідності - з комісією у справах
неповнолітніх), а також з інших підстав, передбачених цим
Статутом.
3.5.5 Студенти, які навчаються в Технікумі, можуть переривати
навчання у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання
навчального плану (за станом здоров'я, народженням дитини,
призовом на строкову військову службу у разі втрати права на
відстрочку від неї). Студентам, які перервали навчання в
Технікумі, надається академічна відпустка.
3.5.6 Поновлення на навчання студентів, які відраховані з
Технікуму, здійснюється відповідно до законодавства.
3.5.7 Студенти, які навчаються в Технікумі, можуть бути
переведені:
до іншого вищого навчального закладу;
з одного напряму підготовки на інший в межах однієї галузі
знань,
однієї спеціальності на іншу в межах одного напряму
підготовки.
Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних
закладах, визначається Міністерством освіти і науки України.

4. Управління Технікумом.
Повноваження директора Технікуму

4.1 Управління Технікумом здійснюється на основі принципів:
автономії та самоврядування;
розмежування прав, повноважень та відповідальності власника,
органів управління вищою освітою, керівництва Технікуму та його
структурних підрозділів;
поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
незалежності від політичних партій, громадських та релігійних
організацій.

4.2 Автономія та самоврядування Технікуму реалізується
відповідно до законодавства і передбачає право:
самостійно визначати форми навчання, форми та види
організації навчального процесу;
здійснювати прийом на роботу педагогічних та інших
працівників;
надавати додаткові освітні послуги;
самостійно розробляти та запроваджувати власні програми
навчальної, творчої і виробничої діяльності;
створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, відділення, філії, консультативні пункти, центри, циклові
комісії, навчальні, методичні кабінети, лабораторії та інші
структурні підрозділи;
здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну
поліграфічну базу;
на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з
іншими навчальними закладами, підприємствами, установами та
організаціями;
брати участь у роботі міжнародних організацій;
запроваджувати власну символіку та атрибутику;
звертатись з ініціативою до органів управління вищою освітою
про внесення змін до чинних або розроблення нових
нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати
участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;
користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому
Земельним кодексом України ( 2768-14 ).

4.3 Безпосереднє управління діяльністю Технікумом здійснює
директор, який обирається, затверджується та звільняється з посади
відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).
Заступник директора Технікуму з навчальної роботи, головний
бухгалтер призначаються на посаду і звільняються з посади
директором Технікуму, за погодженням з Міністерством транспорту
України.

4.4 Кандидат на посаду директора Технікуму повинен бути
громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу
освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих
навчальних закладах відповідного профілю не менше п'яти років.

4.5 Конкурс на заміщення посади директора оголошується
Міністерством транспорту України кожні п'ять років. Міністерство
транспорту України приймає пропозиції щодо претендентів на посаду
директора, які відповідають вимогам Закону України "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ), і пропонує кандидатури претендентів для
обговорення і голосування на загальних зборах трудового колективу
Технікуму.
Загальні збори трудового колективу Технікуму за результатами
голосування можуть рекомендувати Міністерству транспорту України
на посаду директора Технікуму кандидатури претендентів, які
набрали більше однієї третини голосів під час голосування, або
двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів під час
голосування. Кожен член виборного органу може голосувати лише за
одну кандидатуру.
Міністерство транспорту України зобов'язане призначити одну з
рекомендованих кандидатур (за попереднім погодженням з
Міністерством освіти і науки України) директором Технікуму на
умовах контракту з Міністром транспорту України.

4.6 Директор Технікуму в межах наданих йому повноважень:
вирішує питання діяльності Технікуму;
видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма
працівниками і структурними підрозділами Технікуму;
представляє Технікум у державних та інших органах, відповідає
за результати його діяльності перед Міністерством транспорту
України;
є розпорядником майна і коштів за дозволом Міністерству
транспорту України відповідно до чинного законодавства;
забезпечує виконання кошторису, укладає угоди, дає доручення,
відкриває банківські рахунки;
несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку
та забезпечення фінансування фактів здійснення всіх господарських
операцій у первинних документах;
створює необхідні умови для ведення бухгалтерського обліку;
здійснює прийом на роботу та звільняє з роботи працівників;
забезпечує охорону праці, дотримання законності та
правопорядку;
визначає функціональні обов'язки працівників Технікуму;
формує контингент студентів, які навчаються у Технікумі;
відраховує та поновлює на навчання студентів, які навчаються
у Технікумі;
контролює виконання навчальних планів і програм;
контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової
дисципліни;
забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією
навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного
виховання і здоров'я;
організовує побутове обслуговування учасників
навчально-виховного процесу та інших працівників Технікуму;
разом з профспілковою організацією подає на затвердження
загальним зборам трудового колективу Технікуму Правила
внутрішнього розпорядку та колективний договір і після
затвердження підписує його;
відповідає за проведення освітньої діяльності у Технікумі, за
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження
будівель та іншого майна;
щорічно звітує перед загальними зборами трудового колективу
Технікуму та Міністерством транспорту України;
відповідно до Статуту може делегувати частину своїх
повноважень своїм заступникам та керівникам структурних
підрозділів, визначених їх посадовими інструкціями.

4.7 При виході на пенсію з посади директора Технікуму
директор, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів
підряд, може бути призначений на посаду почесного директора
Технікуму з виплатою грошового утримання за рахунок Технікуму в
розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на
пенсію.
Призначення почесного директора Технікуму здійснюється у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Умови
призначення та виплати грошового утримання визначаються органом
громадського самоврядування трудового колективу Технікуму та
затверджуються Міністерством транспорту України.

4.8 Директор Технікуму може бути звільнений з посади
Міністерством транспорту України на підставах, визначених трудовим
законодавством, а також за порушення Статуту Технікуму та умов
контракту.

4.9 Для вирішення основних питань діяльності відповідно до
цього статуту директор Технікуму створює робочі та дорадчі органи,
а також визначає їх повноваження.
Робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія.
Дорадчі органи: педагогічна рада, методична рада.
Положення про робочі та дорадчі органи розробляються в
Технікумі та затверджуються наказом директора Технікуму.
4.9.1 Адміністративна рада вирішує поточні питання діяльності
Технікуму, виконання Правил внутрішнього розпорядку, наказів та
розпоряджень органів управління освітою, вживає заходів щодо
покращання соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку
студентів і працівників Технікуму та інші.
До складу адміністративної ради Технікуму входять: директор
(голова ради), заступники директора, завідувачі відділень,
головний бухгалтер, голова профкому (за погодженням).
4.9.2 Склад та функції приймальної комісії визначаються
Положенням про приймальну комісію Технікуму.
4.9.3 Педагогічна рада є дорадчим органом Технікуму. У своїй
роботі керується Положенням про педагогічну раду.
Педагогічну раду Технікуму очолює директор. До складу
педагогічної ради входять: заступники директора, завідуючі
відділеннями, голови циклових комісій, завідуючий бібліотекою,
педагогічні працівники, вихователі, головний бухгалтер.
Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом
роботи. Рішення педагогічної ради є правомочними, якщо на її
засіданні присутні не менше двох третин її членів, за які
проголосували більше половини присутніх. Рішення педагогічної ради
вводиться в дію рішенням директора.
Педагогічна рада Технікуму розглядає, обговорює та вирішує:
заходи з виконання нормативно-правових актів, наказів,
положень, інструктивних листів Міністерства освіти і науки України
та Міністерства транспорту України;
стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи;
досвід роботи відділень, циклових комісій і кращих
викладачів;
підвищення фахового рівня педагогічних працівників;
стан дисципліни та успішності студентів;
забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо
зміцнення здоров'я студентів;
стан практичної підготовки студентів;
підсумки семестрових, перевідних, державних екзаменів та
захисту курсових і дипломних проектів;
показники навчально-виховної, виробничо-господарської
діяльності, захисту курсових і дипломних проектів, здачі державних
екзаменів;
дотримання Правил внутрішнього розпорядку Технікуму;
роботу кабінетів і лабораторій;
стан та перспективи розвитку і зміцнення
матеріально-технічної бази Технікуму.
4.9.4 Методична рада - колегіальний орган, який об'єднує
працівників, безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі,
створюється з метою вдосконалення якості навчання і виховання,
підвищення професійної кваліфікації і педагогічної майстерності
викладачів. Головою методичної ради є заступник директора з
навчальної роботи.
Функції методичної ради:
обговорення і підготовка рекомендацій з питань
навчально-виховної та методичної роботи;
видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес нових
ефективних форм і методів навчання;
постійне вивчення і широке розповсюдження передового досвіду
викладачів Технікуму та інших вищих навчальних закладів.
4.9.5 Положення про робочі та дорадчі органи, їх склад та
функції затверджуються наказом директора Технікуму.

5. Органи громадського самоврядування

5.1 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Технікуму є загальні збори трудового колективу.
Загальні збори проводяться не менше одного разу на рік.
Зазначені збори можуть бути додатково скликані директором за
необхідності розгляду питань, що входять до їх компетенції. Збори
також можуть бути додатково скликатися на вимогу не менше половини
штатних працівників, які формулюють питання, що виносяться на
розгляд зборів. Рішення загальних зборів є дійсним, якщо за нього
голосувала більшість присутніх. Рішення може прийматися відкритим
або таємним голосуванням.

5.2 Загальні збори:
приймають Статут, вносять зміни та доповнення до нього;
обирають претендентів на посаду директора Технікуму;
вносять подання Міністерству транспорту про дострокове
звільнення директора Технікуму;
щорічно заслуховують звіт директора Технікуму та оцінюють
його діяльність;
обирають виборних представників до складу конкурсних комісій
під час обрання директора Технікуму;
обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу
законів про працю України;
затверджують правила внутрішнього розпорядку Технікуму;
затверджують положення про органи студентського
самоврядування;
розглядають інші питання діяльності Технікуму.
Рішення загальних зборів приймається простою більшістю
голосів в присутності не менше двох третин членів трудового
колективу Технікуму.

5.3 У Технікумі створюються і діють органи студентського
самоврядування на рівні студентської групи - актив групи,
відділення - старостат, гуртожитку - Рада гуртожитку, Технікуму -
студентська рада.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування
керуються законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства
освіти і науки України, Міністерства транспорту України та цим
Статутом.
Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий
характер.
5.3.1 Вищим органом студентського самоврядування є
конференція студентів Технікуму, яка:
ухвалює положення про студентське самоврядування;
обирає студентську раду та заслуховує її звіти;
визначає структуру, повноваження та порядок обрання
виконавчих органів студентського самоврядування.
Скликається за рішенням студентів Технікуму не рідше одного
разу на семестр.
5.3.2 Основними завданнями органів студентського
самоврядування є:
забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема
стосовно організації навчального процесу;
забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
сприяння навчальній і творчій діяльності студентів;
сприяння у створенні необхідних умов для проживання і
відпочинку студентів;
створення різноманітних студентських гуртків, товариств,
об'єднань, клубів за інтересами;
організація співробітництва із студентами інших вищих
навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;
сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
сприяння працевлаштуванню випускників;
участь у вирішенні питань стажування студентів за кордоном.
5.3.3 Виконавчим органом самоврядування є студентська рада,
яка обирається конференцією студентів терміном на один рік.
5.3.4 Старостати відділень та Ради гуртожитків обираються на
загальних зборах студентів цих структурних підрозділів і
затверджуються наказом директора Технікуму.

6. Організація навчально-виховного процесу

6.1 Організація навчального-виховного процесу в Технікумі
здійснюється відповідно до законів України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), Положення про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах
( z0173-93 ), державних стандартів освіти, цього Статуту, інших
нормативно-правових актів з питань освіти.

6.2 Навчально-виховний процес в Технікумі забезпечує
можливість:
здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній,
соціальній, науково-природничій і технічній сферах;
інтелектуального, морального, духовного, естетичного і
фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та
вихованої особистості.
Для оволодіння студентами знань створюються умови, якими
передбачається:
можливість одержання знань та вмінь, передбачених
кваліфікаційними характеристиками у відповідності з навчальними
планами;
додаткових освітніх послуг у вигляді вивчення курсів чи
навчальних предметів, які не входять в навчальний план на умовах,
визначених Технікумом.
Навчально-виховний процес в Технікумі базується на принципах
науковості, гуманізму, демократизму, наступності та
безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних
партій, громадських та релігійних організацій.
Організація навчального процесу в Технікумі здійснюється
відділеннями, цикловими комісіями.
Основним нормативно-правовим документом, що визначає
організацію навчального процесу, є система стандартів вищої
освіти, яка складається з державного стандарту вищої освіти,
галузевого стандарту вищої освіти, стандарту вищої освіти
Технікуму.

6.3 Система стандартів вищої освіти включає:
а) державні стандарти вищої освіти;
б) галузеві стандарти вищої освіти;
в) стандарти вищої освіти Технікуму, які містять складові:
перелік спеціалізацій за спеціальностями;
варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик
випускників Технікуму;
варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки;
варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;
навчальні плани;
програми навчальних дисциплін;
робочі навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових
навчальних дисциплін;
програми навчальної, виробничої та інших видів практик.

6.4 Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного
процесу здійснюється Науково-методичним центром Міністерства
освіти і науки України та педагогічними працівниками Технікуму.
Підготовка та забезпечення навчально-методичною документацією
також відповідають змісту навчання, визначеному стандартами вищої
освіти, та включають:
підручники і навчальні посібники;
інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних
та лабораторних занять;
індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи
студентів з навчальних дисциплін;
контрольні завдання до семінарських, практичних і
лабораторних занять;
контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня
засвоєння студентами навчального матеріалу;
питання екзаменаційних білетів;
методичні матеріали для студентів з питань самостійного
опрацювання фахової літератури, написання курсових та дипломних
проектів;
засоби діагностики рівня освітньо-професійної підготовки.

6.5 Нормативний термін та нормативна частина змісту навчання
за певним напрямом та спеціальністю, вимоги до змісту, обсягу та
рівня освіти і професійної підготовки фахівців визначає
освітньо-професійна програма відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня, яка затверджується Міністерством
освіти і науки України.


Создан 16 ноя 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
счетчик посещений
myspace com gratis counter счетчик посещений